Wiz.be
easyPAGES.be
iSecurity.be

Opleiding.be
.be domein registratie
Tik de naam in die u wilt controleren (zonder www of .be).
Toegelaten karakters : "a..z, 0..9, -".
www..be   
=> 5,99 EUR
Algemene voorwaarden

voor domeinnaamregistratie binnen het '.be'-domein beheerd door DNS BE
Versie 2.1 , 3 december 2001

1. Definities

 • "DNS BE" staat voor DNS BelgiŽ vzw, Belgische Vereniging voor Internetdomeinregistratie, met sociale zetel te 3000 Leuven, Koning Leopold 1 straat 1, bus 2, geregistreerd onder identificatienummer 9157/99 en B.T.W.-nummer BE 466.158.640, die het recht heeft licenties uit te reiken om domeinnamen binnen het ".be"-domein te gebruiken;
 • de "registrar" staat voor de onderneming die een niet-exclusieve registratieovereenkomst aangaat met DNS BE en die van DNS BE het recht bekomt aanvragen in te dienen voor de registratie en vernieuwing van domeinnamen binnen het ".be"-domein in naam van haar klanten maar voor eigen rekening;
 • de "licentienemer" staat voor de persoon die een aanvraag indient of een licentie verkregen heeft van DNS BE teneinde een bepaalde naam binnen het".be"-domein te gebruiken;

2. Aanvaardbare domeinnamen

DNS BE zal de volgende domeinnamen niet aanvaarden voor registratie:

 • Reeds geregistreerde namen ("first come, first served" regel) of namen die "on hold" staan. Een naam wordt "on hold" gezet van zodra:
  • Er een juridische procedure, hetzij voor een rechtscollege, hetzij anders, m.b.t. die domeinnaam gestart is, of
  • De overeenkomst tussen DNS BE en een registrar is beŽindigd en DNS BE de licentienemer gevraagd heeft een nieuwe registrar aan te duiden.
 • Namen die bestaan uit andere karakters dan "a-z", "A-Z", "0-9" en "-", of die beginnen of eindigen met "-" (zoals aanbevolen in RFC 1035, gepubliceerd op de website van DNS BE).
 • Namen van minder dan twee (2) karakters of meer dan drieŽnzestig (63) karakters..
 • Namen met "-" op de derde en vierde positie.

Namen zullen geregistreerd worden voor de persoon wiens aanvraag als eerste volledig is, niettegenstaande eerdere aanvragen die nog niet volledig zijn. Een aanvraag is volledig wanneer ze ontvangen is door het computersysteem van DNS BE (niet wanneer zij is verzonden), en wanneer zij alle voor DNS BE noodzakelijke gegevens bevat.

De weigering om een domeinnaam te registreren, doet geen rechten ontstaan (voorrangsrechten of andere) voor de aanvrager. De aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen, in samenloop met wie dan ook, als de naam later beschikbaar wordt voor het publiek.

3. Licentie

a) Nadat de registrar de registratieprocedure succesvol doorlopen heeft en de registratievergoeding betaald werd, kent DNS BE een exclusieve licentie toe aan de licentienemer om de aangevraagde domeinnaam te gebruiken.

b) De licentie is geldig voor een periode van ťťn jaar en is hernieuwbaar voor zover de registratievergoeding werd voldaan.

c) De licentie is persoonlijk en niet overdraagbaar tenzij de domeinnaam samen met de activa van de licentienemer wordt overgedragen. De licentie voor een domeinnaam "on hold" is niet overdraagbaar met uitzondering van de in artikel 6, b, tweede lid, bedoelde aanduiding van een nieuwe registrar.

d) DNS BE kan de licentie beŽindigen als de licentienemer ťťn van de algemene voorwaarden voor de domeinnaam-registratie schendt, inclusief de niet-betaling van de licentievergoeding door de registrar van de licentienemer. In geval van schending van de algemene voorwaarden, kan DNS BE per e-mail een aanmaning sturen naar zowel de registrar als de licentienemer om hen in te lichten dat de licentie zal beŽindigd worden indien niet tegemoet wordt gekomen aan de aanmaning binnen de 14 dagen.

4. Kosten en betaling

a) De licentienemer is er zich van bewust dat de registrar die handelt in zijn naam, verplicht is de initiŽle registratievergoeding en de verlengingsvergoeding te betalen overeenkomstig de overeenkomst tussen de registrar en DNS BE.

b) De registrar heeft toegang tot het computersysteem van DNS BE teneinde zich te vergewissen van de status en vervaldata van de domeinnamen die hij beheert. De registrar staat in voor de tijdige verwittiging van de licentienemer dat de licentie voor zijn geregistreerde domeinnamen aan hernieuwing toe is.

c) DNS BE is niet verantwoordelijk voor het niet-betalen door de registrar van de registratie- of verlengingsvergoeding, dat kan leiden tot het niet inwerkingtreden of het beŽindigen van de licentie (zelfs al heeft de licentienemer de registrar betaald).

5. Verplichting om een functionerend e-mailadres te hebben

De licentienemer moet een functionerend e-mailadres hebben dat in de DNS BE ? databank wordt ingebracht. DNS BE en de licentienemer zijn verplicht dit e-mailadres te gebruiken voor officiŽle communicatie, en de registrar moet het e-mailadres up-to-date houden voor zijn licentienemers. Als het e-mailadres niet up-to-date wordt gehouden, schendt de licentienemer deze algemene voorwaarden en mag DNS BE de licentie beŽindigen zoals voorzien in artikel 3 hierboven.

6. Overeenkomst tussen licentienemer en registrar

a) Enkel een erkende registrar kan de registratie- en verlengingsprocedure bij DNS BE voeren, in naam van de licentienemer maar voor zijn eigen rekening. DNS BE moet op zijn website een lijst met de erkende registrars beschikbaar maken, samen met de type-overeenkomst tussen DNS BE en de registrar. DNS BE is geen partij in de overeenkomst tussen de licentienemer en diens registrar en heeft geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid tengevolge van die overeenkomst.

b) Als een registrar niet langer een erkende registrar is omdat zijn overeenkomst met DNS BE beŽindigd is, moet DNS BE een e-mail verzenden naar de licentienemers waarin zij hen informeert over het feit dat hun domeinnaam "on hold" is geplaatst en zij hen vraagt binnen de maand een andere registrar aan te duiden. Als de licentienemer geen andere registrar binnen de maand aanduidt, wordt de licentieovereenkomst tussen DNS BE en de licentienemer beŽindigd op het einde van de normale licentietermijn zonder mogelijkheid tot verlenging. De domeinnaam van de licentienemer zal "on hold" blijven tot drie maanden zijn verstreken nadat DNS BE het "on hold" bericht verzonden heeft naar de licentienemer of tot twee maanden verstreken zijn nadat de licentie beŽindigd is, welke termijn de langste is. Zolang de domeinnaam "on hold" is, mag de licentienemer een andere registrar aanduiden die een gemotiveerd verzoek kan richten aan DNS BE om de nieuwe registrar van de licentienemer te worden en om de licentie te vernieuwen indien ze was beŽindigd.

c) Als een licentienemer de overeenkomst met zijn registrar beŽindigt, is hij verplicht tegelijkertijd een nieuwe registrar aan te duiden die DNS BE op de hoogte moet stellen van de voorgenomen verandering van registrar. DNS BE dient de licentienemer, de oude registrar en de nieuwe registrar te informeren van de voorgestelde verandering door middel van een e-mail. De licentienemer mag zich verzetten tegen de voorgestelde verandering door binnen zeven dagen een e-mail hiervoor naar DNS BE te sturen. De verandering van registrar zal van kracht worden als de licentienemer de verandering aan DNS BE bevestigt binnen de zeven dagen na de e-mail van DNS BE. Antwoordt de licentienemer niet binnen de zeven dagen, dient DNS BE per e-mail een herinnering naar de nieuwe registrar te sturen waarin zij hem informeert dat de overdracht slechts van kracht zal zijn als de licentienemer binnen de 7 dagen na het versturen van de herinneringsmail de verandering aan DNS BE bevestigt door middel van een faxbericht.

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

a) De licentienemer geeft DNS BE het recht om persoonsgegevens en andere data die nodig zijn voor het beheer van het ".be" domeinnaamsysteem, te verwerken. DNS BE is verplicht de data uitsluitend te gebruiken om het systeem te beheren en mag de data slechts aan derden overmaken op bevel van de overheid, op vraag van de geschillenbeslechtingsinstelling vermeld in artikel 10 of zoals voorzien in paragraaf (c) van dit artikel. De licentienemer heeft het recht van toegang tot zijn persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn.

b) De licentienemer dient DNS BE onmiddellijk op de hoogte te houden via de registrar over iedere wijzing van naam, adres, e-mailadres, telefoon- en faxnummers. Iedere nalatigheid of vertraging hieromtrent kan leiden tot de beŽindiging van de licentieovereenkomst.

c) De licentienemer staat DNS BE toe om naast een aantal technische gegevens ook de volgende persoonsgegevens opvraagbaar te maken via haar website teneinde de transparantie van het domeinnaamsysteem naar het publiek toe te garanderen:

 • naam, adres en telefoonnummer van de licentienemer;
 • datum van registratie + status domeinnaam;
 • e-mailadres van de licentienemer;
 • de gekozen taal voor het regelen van geschillen zoals beschreven in artikel 10.

De licentienemer staat DNS BE eveneens toe die gegevens door te geven aan derden teneinde ze te laten opnemen in een publiekelijk beschikbare gids. De licentienemer mag ten allen tijde en zonder opgave van reden DNS BE berichten per e-mail naar privacy@dns.be dat zijn persoonsgegevens niet doorgegeven mogen worden. DNS BE moet dan alle nodige stappen ondernemen om de doorgifte te stoppen binnen de 5 werkdagen.

8.Verklaringen en garanties

a) De licentienemer verklaart en garandeert dat:

 1. alle verklaringen gedaan tijdens de registratieprocedure en gedurende de licentie volledig en juist zijn;
 2. het registreren van de domeinnaam geen rechten van derden schendt of op enige wijze afbreuk aan de rechten van derden doet;
 3. de domeinnaam niet geregistreerd wordt met een onwettig doel;
 4. de domeinnaam niet gebruikt wordt in overtreding met enige rechtsregel, bijvoorbeeld omdat de naam bijdraagt tot discriminatie op basis van ras, taal, geslacht, religie of politieke opinie;
 5. de domeinnaam niet strijdig is met de openbare orde of de goede zeden (bijvoorbeeld obscene of beledigende namen).

b) DNS BE is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van directe of indirecte schade, inclusief winstderving, voortvloeiend uit een overeenkomst of uit een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), tengevolge van of met betrekking tot de registratie of het gebruik van een domeinnaam of het gebruik van de software of de website van DNS BE, zelfs als DNS BE vooraf was ingelicht van de mogelijkheid van zulke schade, bijvoorbeeld m.b.t.:

 • het registreren of verlengen (of het niet registreren of verlengen) van een domeinnaam voor een licentienemer of een derde ingevolge een fout betreffende hun identiteit;
 • het beŽindigen van de bevoegdheid van DNS BE domeinnamen te registreren in het ".be" domein;
 • opeisen van rechten op domeinnamen door derden;
 • technische problemen of fouten;
 • handelingen of nalatigheden van de registrars m.b.t. de aanvraag, registratie of verlenging van domeinnamen die resulteren in het niet-registreren of schrappen van een domeinnaam.

DNS BE zal haar best doen om haar diensten aan te bieden volgens de "best practices" norm van de registratieautoriteiten.

De licentienemer zal DNS BE vrijwaren tegen elke eis (en de daarmee gepaard gaande kosten, inclusief advocatenkosten) die voortvloeit uit het gebruik of de registratie van een domeinnaam die inbreuk pleegt op de rechten van een derde.

Geschillen tussen de licentienemer en DNS BE worden uitsluitend beslecht door de Brusselse rechtbanken, met toepassing van het Belgisch recht.

9. Wijziging van registratieregels

a) De procedureregels voor domeinnaamregistratie zijn onderhevig aan evolutie.

b) Als DNS BE besluit haar regels te wijzigen, zal zij deze nieuwe regels aan het publiek kenbaar maken via haar website minstens dertig (30) dagen voor de nieuwe regels van kracht worden. Iedere registratieprocedure zal afgehandeld worden volgens de regels die geldig zijn op de datum waarop de aanvraag tot registratie volledig is.

c) In afwijking van het bovenstaande kan DNS BE de technische registratieregels van artikel 2 wijzigen zonder de vermelde minimum wachttermijn van dertig (30) dagen toe te moeten passen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht van zodra zij via de website van DNS BE werden kenbaar gemaakt. DNS BE kan enkel van deze procedure gebruik maken voor zover de wijzigingen vanuit nationale of internationale technische context gerechtvaardigd lijken en voor zover het de bedoeling is om op die wijze speculatieve registraties te verhinderen.

d) DNS BE zal licentienemers wiens domeinnamen in het verleden verworpen werden, er niet persoonlijk van verwittigen dat er nieuwe regels van toepassing zijn, zelfs niet indien de verworpen namen onder de nieuwe regels zouden toegelaten zijn.

10. Beleidslijnen voor de geschillenregeling

a) Geschillenregeling.. De licentienemer moet de geschillen van het type zoals hieronder beschreven aan een geschillenregeling onderwerpen en aanvaardt hiervoor de bevoegdheid van een erkende geschillenbeslechtingsinstelling. De procedure moet ingeleid worden voor ťťn van de erkende geschillenregelingsinstellingen die op de website van DNS BE worden kenbaar gemaakt. De procedure wordt gevoerd in de taal gekozen tijdens de registratieprocedure door de licentienemer. Ieder geschil zal beheerst worden door de beleidslijnen voor de geschillenregeling van toepassing op de datum van indiening van de klacht.

b) Toepasselijke geschillen.

1. In het kader van de geschillenregeling moet een derde (de "klager"), in overeenstemming met het reglement van de geschillenbeslechtingsinstelling, stellen en bewijzen dat:

 • de domeinnaam van de licentienemer identiek is aan of overeenstemt zodanig dat hij verwarring kan scheppen met een merk, een handelsnaam, een maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, een geografische aanduiding, een benaming van oorsprong, een herkomstaanduiding, een persoonsnaam of een benaming van een geografische entiteit waarop de klager rechten kan doen gelden; en
 • de licentienemer geen rechten of legitieme belangen kan laten gelden voor de domeinnaam; en
 • de domeinnaam van de licentienemer te kwader trouw geregistreerd is of te kwader trouw gebruikt wordt.

2. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw geregistreerd is of gebruikt wordt, kan onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

 • de feiten tonen aan dat de domeinnaam werd geregistreerd of verworven hoofdzakelijk om hem te verkopen, verhuren of om op een andere wijze over te dragen aan de klager die houder is van het overeenstemmende merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit of desgevallend aan een concurrent van de klager over te dragen, en dit voor een prijs die de kosten verbonden aan de verwerving van de domeinnaam overschrijdt;
 • de domeinnaam is geregistreerd om de klager die houder is van een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te beletten deze te gebruiken en de licentienemer doet dit regelmatig;
 • de domeinnaam is hoofdzakelijk geregistreerd om handelsactiviteiten van een concurrent te verstoren;
 • de domeinnaam is bewust gebruikt om met het oog op het behalen van een commercieel voordeel Internet gebruikers naar een website van de licentienemer of naar een andere plaats on-line te lokken steunend op de verwarring die omtrent een merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit waarvan de klager houder is, kan ontstaan nopens de oorsprong, sponsoring, verbondenheid of goedkeuring van de website of andere on-line plaats van de licentienemer of van producten of diensten op zijn website of andere on-line plaats;
 • de licentienemer heeft een of meerdere persoonsna(a)m(en) geregistreerd zonder dat er een aantoonbare band bestaat tussen de licentienemer en de geregistreerde domeinnaam.

3. Wanneer de licentienemer een klacht ontvangt, kunnen zijn rechten of legitieme belangen onder meer worden aangetoond door de volgende omstandigheden:

 • voordat de licentienemer kennis kreeg van het geschil gebruikte hij de domeinnaam of een naam die overeenstemt met de domeinnaam om te goeder trouw producten of diensten aan te bieden, of heeft hij hiervoor aantoonbare voorbereidingen getroffen;
 • de licentienemer is als individu, onderneming of andere organisatie algemeen gekend onder de domeinnaam, zelfs al heeft hij geen merkrechten bekomen;
 • de licentienemer maakt op een legitieme en niet-commerciŽle of op een eerlijke wijze gebruik van de domeinnaam zonder uit winstbejag consumenten aan te trekken op misleidende wijze of het betrokken merk, handelsnaam, maatschappelijke benaming of vennootschapsnaam, geografische aanduiding, benaming van oorsprong, herkomstaanduiding, persoonsnaam of benaming van een geografische entiteit te bekladden.

c) Geschillenbeslechtingsregels. Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling beschrijft hoe de procedure wordt ingeleid en gevoerd en hoe de derdebeslisser wordt aangeduid die over het geschil zal beslissen ("de derdebeslisser").

Het reglement voor beslechting van geschillen van de gekozen geschillenbeslechtingsinstelling bepaalt eveneens de vergoeding die de klager moet betalen voor de procedure. De geschillenbeslechtingsinstelling publiceert het reglement voor beslechting van geschillen op haar website.

d) Geen tussenkomst van DNS BE.

DNS BE neemt niet deel en zal niet deelnemen aan het behandelen of het voeren van procedures voor de derdebeslisser. Noch DNS BE, noch de geschillenbeslechtingsinstelling, noch de derdenbeslisser kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun of elkanders fout bij de geschillenregeling, behoudens voor hun opzettelijke fout.

e) Maatregelen.

De enige maatregelen die een klager kan bekomen van de derdebeslisser in de geschillenregeling, zijn de doorhaling van de domeinnaamregistratie of de overdracht van de domeinnaamregistratie naar de klager.

f) Bekendmaking en publicatie.

De geschillenbeslechtingsinstelling is gehouden om iedere eindbeslissing publiek te maken door publicatie gedurende een redelijke termijn op haar website.

g) Bevoegde rechtbanken.

Het voeren van een procedure in het kader van de geschillenregeling weerhoudt noch de licentienemer noch de klager ervan om het geschil voor te leggen aan een bevoegde, onafhankelijke rechtbank, voor, tijdens of na de geschillenregeling. Als de derdebeslisser besluit dat de domeinnaamregistratie moet doorgehaald of overgedragen worden, zal DNS BE dertig (30) werkdagen wachten nadat ze werd ingelicht over de beslissing van de derdebeslisser vooraleer die beslissing uit te voeren. DNS BE zal daarna deze beslissing uitvoeren tenzij zij tijdens deze dertig (30) werkdagen van de licentienemer het bewijs ontvangt van een in BelgiŽ rechtskrachtige gerechtelijke beslissing, gewezen in een geding tussen de klager en de licentienemer, waarin de opschorting van de doorhaling of de overdracht wordt bevolen. Als DNS BE een dergelijk bewijs ontvangt zal zij geen verdere actie ondernemen (en in afwachting de domeinnaam "on hold" laten) totdat zij (i) voldoende bewijs van de oplossing van het geschil tussen de licentienemer en de klager ontvangen heeft; of (ii) voldoende bewijs ontvangen heeft dat de gerechtelijke procedure is stopgezet of werd ingetrokken; of (iii) een kopie heeft ontvangen van de uitspraak van de rechtbank ten gronde waarin de eis wordt afgewezen of waarin gesteld wordt dat de licentienemer niet het recht heeft de domeinnaam verder te gebruiken.

h) Andere geschillen.

Alle geschillen in verband met een domeinnaamregistratie die niet onder de geschillenregeling vallen, en die tussen de licentienemer en een andere partij dan DNS BE ontstaan, moeten opgelost worden door rechtsgedingen, arbitrage of andere beschikbare procedures.

i) Verdediging.

DNS BE zal niet tussenkomen in geschillen tussen de licentienemer en andere partijen in verband met de registratie en het gebruik van een domeinnaam, noch in de hier beschreven geschillenregeling noch in enige andere geschillenregeling. De licentienemer zal DNS BE niet als een partij of anderszins in een dergelijke procedure betrekken. Als DNS BE in dergelijke procedures als partij betrokken wordt, behoudt zij zich het recht voor om zich te verdedigen zoals zij dit geschikt acht, en om elke actie te ondernemen die nodig is om zichzelf te beschermen.

j) Domeinnamen "on hold".

Van zodra een vraag voor geschillenregeling op correcte wijze bij een geschillenbeslechtingsinstelling werd ingediend en de vergoeding is betaald, zal de geschillenbeslechtingsinstelling DNS BE inlichten over de identiteit van de klager en over de betrokken domeinnaam. DNS BE zal de betrokken domeinnaam onmiddellijk "on hold" zetten, zoals bepaald in artikelen 2 en 3 van deze algemene voorwaarden. De domeinnaam blijft "on hold" tot het einde van de procedure zoals beschreven in paragraaf (g).

Social Bookmarking